fbpx

Sistema 4.5 kW (17 Paneles 265W) con Monitoreo

Sistema 4.02 kW (12 Paneles 335W con Microinversor QS1)

Sistema 4.68kW (16 Paneles 390W con Microinversor MI-1500)

Sistema 6.24 kW (16 Paneles 390W con Microinversor QS1A)

Sistema 2.68 kW (8 Paneles 335W con Microinversor QS1)